Bestyrelse Dansk Perfin Samlerklub

Formand

Kaj Mathiesen
Lærkevangen 40
5210 Odense NV

Tlf. 66 16 27 24

mail: bol@post8.tele.dk

Kasserer

Finn Binderkrantz
Skovbovængets Sidealle’ 9
4000 Roskilde

Tlf. 46 36 33 02

mail: finnrb@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Thomas Sørensen
Gormsvej 2
3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 16 19

mail: perfinposten@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem

Morten Mikkelsen
Violvej 115
7800 Skive

Tlf.: 92 15 00 08

mail:  mm@mortenmikkelsen.dk

Bestyrelsesmedlem

Allan Jørgensen
Bogensegade 4  3.th
2100 København V

Tlf 36 45 30 10

Suppleant

Ib Hansen
Prinsensgade 16 lej. 24
7000 Fredericia

Tlf. 50 36 74 28

Suppleant

Stig Andersen
Birkhøjterrasserne 449 A
3520 Farum

Tlf. 29 26 83 95

mail: stigarnt@gmail.com

Revisor

Ib Hansen
Prinsensgade 16 lej. 24
7000 Fredericia

Tlf. 50 36 74 28

Revisor suppleant

Birger Mortensen
Dyresøvej 12
3000 Helsingør

Tlf. 49 26 01 20

mail: birger.mortensen@post3.tele.dk

Redaktør : Søges

Bibliotekar : Jan Kristiansen, Brinken 109, Mogenstrup, 4700 Næstved, tlf. 21606308 email hanna.jan@mail.tele.dk

Katalogudvalget består af :

Thomas Sørensen, Gormsvej 2, 3600 Frederikssund
Allan Jørgensen
Finn Gustav Hansen

Dansk Perfin Samlerklub, CVR. 25 91 64 25

Vedtægter for Dansk Perfin Samlerklub

Årgang 2017

§ 1. Navn

Klubbens navn er ”Dansk Perfin Samlerklub”, forkortet ”DPS”. Som undertitel anvendes ”Samlerklub for firmaperforeringer”. Klubben er stiftet d. 26. april 1987 på ”ROFRIM `87” i Roskilde. Hjemsted Danmark. Klubben er medlem af Danmarks Filatelist Forbund.

§ 2. Formål

 1. At, fremme interessen for og udbrede kendskabet til perfins, det, at samle perforerede frimærker etc.
  b. Ved dubletformidling/formidlingssalg og gennem Dansk Perfin Samlerklub dubletcirkulation ”Perfin-Ringen”, at gøre det muligt for medlemmerne at anskaffe og/eller afhænde perfinmateriale
  c. Ved et medlems bortgang, at yde de efterladte assistance ved realisation af medlemmets perfinsamling, hvis dette ønskes
  d. At drive et bibliotek baseret på inden- og udenlandske perfinkataloger og anden relevant litteratur, samt indsamling og offentliggørelse af firmahistorie
  e. At, udarbejde og ajourføre et katalog over danske perfins.
  f. At udgive klubbladet Perfin Posten, så vidt muligt 3 gange årligt.

§ 3. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver interesseret, såvel inden- som udenlandsk. For børn og unge under 18 år kræves dog forældres/værges underskrift.
Ved indmeldelse i klubben forpligter man sig til at overholde klubbens vedtægter. For at undgå kontingentopkrævning det kommende år, skal skriftlig
udmeldelse være kassereren i hænde senest 15.december året før, for at være gyldig.

§ 4. Kontingent og indskud

Klubkontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet følger kalenderåret. For A-medlemmer tillægges det til enhver tid værende forbundskontingent. Kontingentopkrævninger udsendes i december og skal være betalt senest 15. februar året efter. Børn og unge under 21 år betaler halvt klubkontingent. I det første kalenderår er klubkontingentet GRATIS. Gælder dog IKKE for tidligere medlemmer af DPS.

§ 5. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Vedtægtsændringer kan kun foretages på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdelses hvert år i februar, marts eller april, i Nyborg. Skriftlig indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretninger: a. Formandens
b. Kassererens
c. Funktionsmedlemmernes
3. Indkomne forslag.
4. Fremlæggelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent og indskud for det efterfølgende år.
5. Valg til bestyrelse.
6. Arbejdsplan for året.
7. Eventuelt.

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 4. Alle valg/afstemninger afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 5. Der kan stemmes via fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan dog maksimalt repræsentere 2 fuldmagter.

Stk. 6. Såfremt en af de fremmødte ønsker det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

Stk. 7. Kun medlemmer der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 8. Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen således, at de udsendes til medlemmerne med indkaldelsen.

Stk. 9. Bestyrelsen kan bestå af 3-5 medlemmer: Formand, kasserer og 1-3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges der 2 bestyrelsessuppleanter, 1  revisor samt 1 revisorsuppleant.

Stk. 10. Valget af formand og kasserer foretages særskilt.

Stk. 11. Valget til bestyrelsen/revisor gælder for 2 år af gangen, således at formanden og 0-2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kassereren og 0-1 bestyrelsesmedlem samt revisor er på valg i ulige år. Suppleanterne er på valg hvert år.

Stk. 12. Bestyrelsen konstituerer sig selv med de nødvendige tillidsposter. Sådanne konstitueringer er kun gældende til førstkommende generalforsamling.

Stk. 13. Referenten udarbejder et skriftligt referat, som efterfølgende skal godkendes samt underskrives/signeres af dirigenten, inden det tilgår bestyrelsen. Referentens navn skal også fremgå af referatet, som i øvrigt offentliggøres i førstkommende udgave af Perfin Posten, eller tilgår klubbens medlemmer på anden vis.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.

Skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal varsles skriftligt til medlemmerne senest 3 uger før, med angivelse af emne(r) der er til behandling.

§ 7. Urafstemning

En ekstraordinær generalforsamling kan, efter bestyrelsens skøn, erstattes af en urafstemning. Varsling af urafstemning følger § 6.

§ 8. Møder

Bestyrelsen afholder møde så ofte, som formanden, eller et flertal af bestyrelsen, finder det nødvendigt. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsens sekretær udfærdiger referat af generalforsamlingen.

§ 9. Regnskabsår

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren, og revisoren har til enhver tid adgang til kasseeftersyn. Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret så betids, at det kan fremlægges på generalforsamlingen.

PERFIN-RINGEN fører selvstændigt regnskab. Regnskabet er underlagt samme regler som klubbens.

§ 10. Funktions- og udvalgsmedlemmer

Bestyrelsen udpeger funktions- og udvalgsmedlemmer. Regler for disses virksomhed fastsættes af bestyrelsen, såfremt de ikke er omfattet af vedtægterne

§ 11. Udelukkelse og eksklusion

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, såfremt vedkommende gør sig skyldig i uværdig og/eller strafbare handlinger, eller på anden måde har skadet klubbens og/eller filateliens rygte. Eventuel endelig eksklusion kan kun ske på en generalforsamling.
§ 12. DPS Perforator

Dansk Perfin Samlerklub har egen perforator med vores initialer DPS. Der må kun perforeres i stilling 1. Alle nødvendige portosatser bruges, dog SKAL alle medlemmer have mindst 1 eksemplar af nye mærker, der tages i brug. Både dagligmærker samt særmærker må bruges.

§ 13. Klubbens ophævelse

En eventuel ophævelse af klubben kræver vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger. Eventuel likvid kapital og aktiver overdrages til Post & Tele Museet alene, således at forstå, at intet af det overdragede kan anfægtes af eller over-drages til tredjemand, men tilhører til evig tid Post og Tele Museet.

Ophavsrettighederne til publikationen ”Katalog over danske firmaper-foreringer” samt dertil hørende årlige supplementer, overdrages til Post og Tele Museet alene, således at forstå, at ophavsrettighederne til ovennævnte ikke kan anfægtes eller overdrages til tredjemand, men til evig tid tilhører Post og Tele Museet.

Eventuelle interesseret udgiver kan opnå copyright til fremstilling, ud-givelse og salg af publikationen ”Katalog over danske firmaperforeringer” samt tilhørende årlige supplementer efter kontraktlig bindende aftale med Post og Tele Museet. Dog skal kataloget udgives i samme koncept (løsbladsystem) som vedtaget af DPS.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. april 1987. Ændringer vedtaget 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2000, 2002, 2003,  2006, 2011, 2012, 2015 og 2017.

Bestyrelsen – Dansk Perfin Samlerklub