Online library

Public

Members only

Library

  • REGLER FOR UDLÅN FRA DPS-BIBLIOTEKET
  • Ethvert DPS-medlem, som er bosat i Danmark, kan låne litteratur fra biblioteket.
  • Udlånet er vederlagsfrit.Eventuelle omkostninger i forbindelse med udlånet (portoudgifter tur/retur, m.v.) betales af låneren. Klubben lægger i første omgang ud for fremsendelsen, men disse omkostninger skal altså snarest refunderes til klubben og senest i forbindelse med udlånets ophør.
  • Enhver forsendelse skal foretages i en solid emballage. Erstatning for eventuel beskadigelse påhviler afsenderen.
  • Udlånstiden er normalt 1 måned, regnet fra datoen for udlevering/ afsendelse fra bibliotekaren. Lånetidsrummet kan eventuelt forlæn- ges efter nærmere aftale med bibliotekaren.
  • Ved overskridelse af den aftalte udlånsperiode har bibliotekaren/ klubben ret til at påligne vedkommende en passende økonomisk bødestraf.
  • Hvis der under opholdet hos en låner eller ved returnering sker helt eller delvis bortkomst af noget DPS-litteratur, så er låneren fuldt erstatningspligtig. Helt upassende adfærd kan medføre eksklusion.
  • Det skal pointeres, at det i henhold til loven om ophavsret omkring litteratur, kun er tilladt at fremstille ét kopieksemplar til eget brug. Det er således strengt forbudt at foretage kopiering for/til andre personer samt at anvende kopieringen i kommercielt øjemed.
  • Henvendelse vedrørende DPS-biblioteket foretages til følgende: Gustav Hansen,  email: fghansen@godmail.dk